رقیه میرابوالقاسمی

رقیه میرابوالقاسمی

رقیه میرابوالقاسمی متولد سال 1352، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، استادیار پژوهشی معاون گروه تاریخ ایران و اسلام می باشد.

کتاب های رقیه میرابوالقاسمی

پاییز 59