زابینه داردانه

زابینه داردانه

Sabine Anne Renée Ghislaine Dardenne نویسنده بلژیکی است. او در سن دوازده سالگی توسط مارک دوتروکس، کودک آزار و قاتل زنجیره ای در سال 1996 ربوده شد. داردن یکی از دو قربانی آخر دوتروکس بود.

کتاب های زابینه داردانه

انتخاب من زنده ماندن بود