محمدرضا بهزادی

محمدرضا بهزادی

محمدرضا بهزادی (متولد ۱۳۶۵) نویسنده ایرانی است.
آثار وی شامل:
۱. تهرانی که هست
۲. تصرف تفلیس: لشکرکشی آقامحمدخان قاجار به قفقاز به روایت مکتوبات کتابخانه سلطنتی قصر گلستان
۳. یادنامه دکتر خسرو بهرون

کتاب های محمدرضا بهزادی

تصرف تفلیس