آر ای اسپرات

آر ای اسپرات

آر ای اسپرات نویسنده و نویسنده تلویزیونی برنده جوایز است. او با همسر و دو دخترش در بوورال استرالیا زندگی می کند.

کتاب های آر ای اسپرات

بزی پرستار و شیر فراری


بزی پرستار و نقشه شیطانی


ماجراهای بزی پرستار