عبدالمجید حسینی راد

عبدالمجید حسینی راد

عبدالمجید حسینی راد در سال ۱۳۳۸ در شهر بهبهان متولد شد. این هنرمند دکترای هنرهای تجسمی را از دانشگاه رن 2 ( Rennes 2 فرانسه 1375) کسب کرد و دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی- پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران بود.
عضویت در رخدادهای علمی و هنری ملی حسینی راد عبارت بودند از: دبیر نمایشگاه بیان تمثیلی در نقاشی نوگرای ایران (1379 موزه هنرهای معاصر تهران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب دومین نمایشگاه طراحی تهران (1379موزه هنرهای معاصر تهران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب پنجمین دوسالانه نقاشی ایران (1379 موزه هنرهای معاصر تهران)، دبیر همایش و عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب نمایشگاه نگاه معنوی (1382 موزه هنرهای معاصر تهران)، دبیر اولین و دومین نمایشگاه هنر مفهومی ایران (هنر جدید) - (1380 و 1381 موزه هنرهای معاصر ایران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب سومین نمایشگاه هنر جدید (1382 موزه هنرهای معاصر تهران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب ومدیر کاتالوگ نمایشگاه هنر جدید پرواز - پایداری ( 1386 موسسه فرهنگی هنری صبا)، سردبیر نشریه هنرهای تجسمی - سال 1382-1386 (از انتشارات سوره مهر حوزه هنری) و عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، از شماره 38 - 1388.
همچنین عضویت در رخدادهای علمی و هنری بین المللی این هنرمند نقاش و استاد دانشگاه شامل: عضو شورای سیاست گذاری اولین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام (فرهنگستان هنر 1379)، عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب دومین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام (فرهنگستان هنر 1381)، عضو شورای علمی همایش بین المللی استاد کمال الدین بهزاد (فرهنگستان هنر 1382)، عضو شورای علمی همایش بین المللی شاهنامه نگاری (فرهنگستان هنر 1386-1387)، عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب و داوری آثار سومین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام (فرهنگستان هنر 1383)، عضو شورای علمی همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق (فرهنگستان هنر 1383-1384)، عضو شورای علمی همایش بین المللی شاهنامه نگاری (فرهنگستان هنر 1386-1387)، دبیر همایش و بخش مقالات علمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، 1387، دبیر بخش مقالات علمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، 1388، عضو گروه علمی همایش نقاشی گردهمایی بین المللی مکتب اول تهران (فرهنگ و هنر دوره قاجار)، 1388-1389، عضو گروه علمی همایش مجسمه سازی گردهمایی بین المللی مکتب اول تهران (فرهنگ و هنر دوره قاجار)، 1388-1389 هستند.
عبدالمجید حسینی راد نقاش، پژوهشگر و استاد دانشگاه بامداد یکشنبه 18 خرداد 93 بر اثر ایست قلبی در 55 سالگی از دنیا رفت.

کتاب های عبدالمجید حسینی راد

شاهنامه نگاری