فضل الله مجرد

فضل الله مجرد

فضل‌الله مجرد متولد سال 1365؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فضل الله مجرد

مه سیاه