فاطمه مجیدی

فاطمه مجیدی

 فاطمه مجیدی متولد سال 1358، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فاطمه مجیدی

یک پیاله چای آتشی