سعید جاسم الزبیدی

سعید جاسم الزبیدی

سعید جاسم الزبیدی در سال ۱۹۴۵ در بابل متولد شد. او شاعر عراقی است. سعید جاسم الزبیدی دکترای خـود را در رشـته نحـو زبـان عربـی دریافـت کرده اسـت و اسـتاد نحو  است. او سـابقه تدریـس در دانشـگاه‌هایی همچـون بابـل، صنعـا، الدوحه قطـر و آل بیت در اردن را دارد. سعید جاسم الزبیدی کتاب‌های شعر بسیاری منتشر کرده است. او همچنین چند کتاب در زمینه‌ی صرف و نحو عربی نیز تالیف کرده است.

کتاب های سعید جاسم الزبیدی

بنفشه های غمگین