رائیکا خورشیدیان

رائیکا خورشیدیان

دکتر رائیکا خورشیدیان متولد سال 1356، پژوهشگر زرتشتی، مدرس بین المللی و مبتکر روش های آموزش میان فرهنگی مبتنی بر هنر می باشد.

کتاب های رائیکا خورشیدیان

طراحی صنعتی