ساتیاجیت رای

ساتیاجیت رای

کتاب های ساتیاجیت رای

آرامش برون،آتش درون


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.