عباس فرهاد نژاد

عباس فرهاد نژاد

عباس فرهاد نژاد دکترای ادبیات فرانسه (ادبیات تطبیقی)، استادیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی متولد سال 1346 می باشد.

کتاب های عباس فرهاد نژاد

روایت نام ها