بهادر باقری

بهادر باقری

دکتر بهادر باقری متولد سال 1347، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی می باشد. وی دارای دکتری زبان و ادب فارسی، دانشگاه تربیت مدرس: ۱۳۷۹، کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی، دانشگاه تربیت معلم: ۱۳۷۳، کارشناسی زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران: ۱۳۷۰ است.

کتاب های بهادر باقری

درآمدی بر شعر معاصر آمریکا


افسانه های پهلوانی ایران


شهر بی شهرزاد


عطار و ژنرال بیلیف