باب بیتز

باب بیتز

باب بیتز به مدت بیست سال یکی از مدیران ارشد خدمات ملکی بود. او همچنین در این مدت به عنوان مربی و مربی و مربی افراد دارای معلولیت مشغول به کار بود. او سپس مشاور مدیریت و آموزش خود را راه اندازی کرد (گروه آروندل)، که سال آینده 25 سالگی خود را جشن می گیرد. کار او به عنوان مشاور مدیریت تعدادی از پروژه های دولت محلی و مرکزی و همچنین کار به عنوان مربی با شرکت های بزرگ بخش خصوصی بریتانیا را پوشش می دهد.

کتاب های باب بیتز

روان شناسی یادگیری در آموزش