سارای مویدی

سارای مویدی

سارای مویدی متولد سال 1349؛ شاعر معاصر می باشد.

کتاب های سارای مویدی

زن مردود