میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

موسی خان منشی اول وزارت خارجه در عصر ناصری بود.

کتاب های میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

زبدة الوقایع