فروغ پارسا

فروغ پارسا

دکتر فروغ پارسا، دکترای الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث)، دانشیار پایه 28  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس مرکز پژوهشی مطالعات قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد. ایشان متولد سال 1338 می باشد.

کتاب های فروغ پارسا

معناشناسی و مطالعات قرآنی