کارل گریمبرگ

کارل گریمبرگ

کارل گوستاف گریمبرگ مورخ سوئدی بود. والدین او جوئل گریمبرگ و شارلوتا بودند. در سال 1919 با اوا کارلزدوتر اسپار ازدواج کرد. مشهورترین اثر گریمبرگ، تاریخ سوئد است.

کتاب های کارل گریمبرگ

تاریخ سوئد