مسعود ربیعی فر

مسعود ربیعی فر

بنده مسعود ربیعی فر هستم متولد 18 تیر 1341 دارای درجه علمی کارشناسی ارشد. پیشینه مطالعاتی ام 5 جلد کتاب چاپ شده به نامهای «ریسمان آسمان» که مشتمل بر مقولات و مقالات قرآنی است،«جستجوها» شامل مفاهیم قرآن پژوهی و ایران شناسی است، «اریک فروم و رنج انسان مدرن» کند و کاوی در اندیشه و آثار اریک فروم روان شناس معروف آلمانی است، «بازتاب آینه» که درباره چهار مولوی شناس بزرگ و معروف  است، «رد پای یاجوج و ماجوج در ادبیات»، روانشناسی و فرهنگ عامه است. این کتاب بحثی درباره قدرت و مصرف زدگی انسان معاصر است، کتاب « او و نه او» درباره ابن عربی به نگارش در آمده و زیر چاپ است. مقالات چاپ شده از بنده نیز در حدود 70 عنوان مقاله فرهنگی و اجتماعی است.

کتاب های مسعود ربیعی فر