حسینعلی بای

حسینعلی بای

حسینعلی بای متولد سال 1357، عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، مدیر گروه دیات و محقق همکار، عضو هیات علمی ( مدیر کل امور پژوهشی- معاون پژوهشکده نظامهای اسلامی)، مدیر کل پشتیبانی امور پژوهشی، معاون پژوهشکده نظام‌های اسلامی می باشد.

کتاب های حسینعلی بای

پرداخت دیه از بیت المال