آلفردو سعد فیلهو

آلفردو سعد فیلهو

آلفردو سعد فیلهو اقتصاددان مارکسیستی برزیلی است.

کتاب های آلفردو سعد فیلهو

علیه سرمایه


نئولیبرالیسم