شیلا الیسون

شیلا الیسون

شیلا الیسون نویسنده آمریکایی و سخنران در مورد مسائل مربوط به والدین و روابط است. الیسون در سال 2002 در CBS News به عنوان مشاور روابط ظاهر شد. در همان سال، کتاب او، شجاعت برای عشق دوباره، توسط ناشران ویکلی مورد بررسی قرار گرفت.

کتاب های شیلا الیسون