بهاره نصیری

بهاره نصیری

بهاره نصیری متولد سال 1358، دارای دکترى تخصصی علوم ارتباطات, دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم تحقيقات، استادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد.

کتاب های بهاره نصیری

دلم جای دیگرست