پیر ابر سوفرن

پیر ابر سوفرن

پیر هبر سوفرین، متولد 1942 در پاریس، فیلسوف فرانسوی متخصص در نیچه است.

کتاب های پیر ابر سوفرن

زرتشت نیچه