مرسده مشیری

مرسده مشیری

مرسده مشیری متولد سال 1363، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های مرسده مشیری

یین یوگا 2


شناسنامه ی دست هایش