روت پرنستاین

روت پرنستاین

روث لرچر بورنشتاین نویسنده و تصویرگر کتاب های کودکان و نوجوانان و نقاش آمریکایی است.

کتاب های روت پرنستاین