روشل لیبر

روشل لیبر

روشل لیبر پروفسور آمریکایی زبان شناسی در دانشگاه نیوهمپشایر است. او یک زبان‌شناس است که به‌خاطر کارش در ریخت‌شناسی، رابط نحو-مورفولوژی، و صرف‌شناسی و معناشناسی واژگانی شناخته شده است. 

کتاب های روشل لیبر

Morphology and Lexical Semantics