شیوا علینقیان

شیوا علینقیان

شیوا علینقیان متولد سال 1365، دارای دکترای انسان‌شناسی فرهنگی می باشد.

کتاب های شیوا علینقیان

خط آبی کمرنگ