سوریا پی سوبدی

سوریا پی سوبدی

سوریا پی سوبدی یک حقوقدان بین المللی است. او استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه لیدز، عضو موسسه بین‌المللی درویت و وکیل دادگستری در لندن است. او همچنین به عنوان مهمان در برنامه حقوق بین‌الملل حقوق بشر دانشگاه آکسفورد حضور دارد.

کتاب های سوریا پی سوبدی