سوریا پی سوبدی

سوریا پی سوبدی

سوریا پی سوبدی یک حقوقدان بین المللی است. او استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه لیدز، عضو موسسه بین‌المللی درویت و وکیل دادگستری در لندن است. او همچنین به عنوان مهمان در برنامه حقوق بین‌الملل حقوق بشر دانشگاه آکسفورد حضور دارد.

کتاب های سوریا پی سوبدی

نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد


حقوق بین الملل سرمایه گذاری