مرتضی عمادزاده

مرتضی عمادزاده

دکتر مرتضی عمادزاده دکترای تخصصی PhD اقتصاد پولی و بانکی، مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- تهران با همکاری با دانشگاه اوهایو آمریکا نویسنده ایرانی متولد سال 1324 می باشد.

کتاب های مرتضی عمادزاده

تحلیل فضای کسب و کار