آیرن ام دوهیم

آیرن ام دوهیم

آیرین ام دوهیم، استاد دانشگاه ایالتی جورجیا و نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های آیرن ام دوهیم

تفکر استراتژیک