ابوالفضل عابدینی

ابوالفضل عابدینی

ابوالفضل عابدینی لیواری متولد سال 1329، استادیار بازنشسته دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشد. 

کتاب های ابوالفضل عابدینی

تاریخ اسلام