پل کانتور

پل کانتور

پل آ کانتور، منتقد ادبی و رسانه ای آمریکایی بود. او سالها در دانشگاه ویرجینیا تدریس کرد و در آنجا استاد زبان انگلیسی کلیفتون والر بارت بود.

کتاب های پل کانتور

ادبیات و اقتصاد آزادی