جاناتان اشپربر

جاناتان اشپربر

جاناتان اسپربر مورخ آمریکایی، استاد بازنشسته در دانشگاه میسوری و نویسنده تاریخ مدرن اروپا است.

کتاب های جاناتان اشپربر