کمال خاکساران

کمال خاکساران

کمال خاکساران، مدرس رایتینگ تسک یک آیلتس، استاد دانشگاه مورد تایید بریتیش کنسول انگلستان و مدرس بین المللی از دانشگاه کمبریج است.

کتاب های کمال خاکساران

IELTS Practical Speaking


IELTS Writing Practice


IELTS Writing Samples