ریچارد ام برتن

ریچارد ام برتن

ریچارد مکس برتون نظریه پرداز سازمانی آمریکایی و استاد بازنشسته مدیریت و سازمان در دانشکده تجارت فوکوا، دانشگاه دوک است که به دلیل کارش در زمینه استراتژی تجاری و طراحی سازمانی شناخته شده است.

کتاب های ریچارد ام برتن

ساختار سازمانی