مجتبی کاظمی

مجتبی کاظمی

مجتبی کاظمی متولد سال 1354، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های مجتبی کاظمی

حرف های ناگفته