ادوارد کارترایت

ادوارد کارترایت

ادوارد کارترایت، استاد اقتصاد در گروه اقتصاد و بازاریابی و نویسنده می باشد.

کتاب های ادوارد کارترایت

اقتصاد رفتاری