محمود اسعدی

محمود اسعدی

محمود اسعدی متولد سال 1343؛ دارای لیسانس مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران(۱۳۶۶-۱۳۶۲ )، فوق لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس(۱۳۷۲-۱۳۶۹)، و دکترای مدیریت رسانه (۱۳۸۸-۱۳۸۳) می باشد.

کتاب های محمود اسعدی

ابر می بارید و باران نه