مجتبی فائزی

مجتبی فائزی

سید مجتبی فائزی دکتری تخصصی اقتصاد گرایش پول و بانکداری- معاون نظارت IT بانک کشاورزی، مترجم ایرانی متولد سال 1353 می باشد.

کتاب های مجتبی فائزی

پول راستین دیجیتال


پول راستین