انجمن زنان کارآفرین

انجمن زنان کارآفرین

انجمن زنان کارآفرین» از دو انجمن «انجمن ملی زنان کارآفرین» و «انجمن صنفی زنان مدیر کار آفرین» تشکیل شده است. رسالت انجمن در حوزه کارآفرینی زنان و دختران جوان است.

کتاب های انجمن زنان کارآفرین