لیلا فلاحتی

لیلا فلاحتی

لیلا فلاحتی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و نویسنده ایرانی متولد سال 1353 می باشد.

کتاب های لیلا فلاحتی