سرینواس آر ملکات

سرینواس آر ملکات

سرینواس آر ملکات بیش از 30 سال معلم در زمینه تولید و مطالعات رسانه ای، روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی بوده است. او در دانشگاه های هند، ایالات متحده و جامائیکا تدریس کرده است و در حال حاضر استاد کامل تولید رسانه و مطالعات در دانشکده مطالعات رسانه و ارتباطات است.

کتاب های سرینواس آر ملکات

ارتباطات توسعه در جهان سوم