الدار شفیر

الدار شفیر

الدار شفیر استاد روانشناسی و روابط عمومی ویلیام استوارت تاد در دانشگاه پرینستون است. حیطه تخصصی او تحقیقات در علوم شناختی ، داوری و تصمیم گیری و اقتصاد رفتاری است. او در پرینستون ، نیوجرسی زندگی می کند.

کتاب های الدار شفیر

فقر احمق می کند