منصوره اعظم آزاده

منصوره اعظم آزاده

منصوره اعظم آزاده دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، دارای دكتري (Ph.D) جامعه شناسی از دانشگاه تربيت مدرس، كارشناسي ارشد جامعه شنا سی از دانشگاه تهران، كارشناسي پژوهشگری از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های منصوره اعظم آزاده