عبدالعلی تنوری

عبدالعلی تنوری

استاد عبدالعلی تنوری یکی از هنرمندان بی ادعایی هستند که مشغول نشر وحفظ واشاعه هنرفاخر موسیقی بوده وشاگردان بسیاری راتربیت نمودند.ایشان از سال 1344زد استاد حسن ناهیددوره سلفژ واموزش نی را گذراند،واز سال 1377در ادامه تکامل نواختن ساز نی ،در محضر استاد محمد موسوی حضوریافت،فرا گیری هنر نوازندگی تاراز سال 1360 نزد استاد هوشنگ ظریف اموختند وردیف عالی موسی خان معروفی را نزد استاد به پایان رساندند،ودر ادامه نزد شهنواز تار:استاد جلیل شهناز حضور یافتند،واز ایشان گواهی تدریس دریافت کردند.

کتاب های عبدالعلی تنوری

گلبانگ شریف