ژاک ورژه

ژاک ورژه

ژاک ورگر، استاد تاریخ قرون وسطی در دانشگاه پاریس، معاون کمیسیون بین‌المللی تاریخ دانشگاه‌ها و متخصص تاریخ فرهنگ و آموزش در اواخر قرون وسطی است.

کتاب های ژاک ورژه

دانشگاه ها در قرون وسطی