خدیجه کشاورز

خدیجه کشاورز

خدیجه کشاورز دکتری جامعه شناسی از مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم متولد سال 1351 می باشد.

کتاب های خدیجه کشاورز

زنان در جهان دانشگاهی


رویای ناتمام