ژاله شادی طلب

ژاله شادی طلب

دكتر ژاله شادي طلب دانشيار گروه توسعه روستايي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است. ايشان داراي دكتري رشته جامعه شناسي از دانشگاه ايالتي آيوا در امريكا مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : جامعه شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : ژاله شادي طلب مدرك كارشناسي را در رشته علوم اجتماعي از دانشگاه تهران (1347)، كارشناسي ارشد را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه ايالتي بال اينديانا در امريكا و (1947) و دكتري را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه ايالتي آيوا در امريكا اخذ نموده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : در خصوص سابقه خدمات علمي اجرايي خانم دكتر شادي طلب مي توان مواردي همچون «معاون برنامه ريزي بخش كشاورزي و عمران روستائي» و «رياست مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشكده علوم اجتماعي» را نام برد. ايشان عضو هيئت علمي و دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران مي باشد. فعاليتهاي آموزشي : موارد تدريس ژاله شادي طلب به قرار زير است: «اصول آموزش و ترويج تعاوني»، «اقتصاد ايران» و «سازماندهي و مديريت درتعاوني» (در مقطع كارشناسي) و «اصول و سياستهاي توسعه صنعتي روس»، «برنامه ريزي روستائي»، «توسعه اجتماعي»، «توسعه اقتصادي» و «جنسيت و توسعه» (در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري) است. چگونگي عرضه آثار : ژاله شادي طلب مولف كتاب «جامعه شناسي فاجعه تجربه زلزله رودبار و منجيل» (1372 ) و مقالات «تجربه اي نو در برنامه ريزي توسعه روستائي برنامه ريزي چند سطحي»، «زن در توسعه»، «عوامل موثر برمشاركت آسيب ديدگان زلزله در روند بازسازي»، «نقش مناطق آزاد تجاري -صنعتي در توسعه»، «آسيب پذيري شهر تهران»، «ابعاد اجتماعي -اقتصادي تجربه سيل گنبد و گرگان»، «بررسي زمينه هاي اجتماعي تجربه زلزله منجيل»، «تعديل ساختار اقتصادي و سياستهاي اعتباري بخش كشاورزي»، «جامعه شناسي كاربردي و نقش جامعه شناس»، «زنان روستائي گروه هاي حاشيه اي در توسعه»، «مديريت بحران برنامه ريزي پس از فاجعه زلزله»، «مديريت فاجعه: عوامل موثر بر مشاركت آسيب ديدگان زلزله در روند بازسازي»، «مديريت فاجعه –درس هايي از هشدارهاي زلزله»، «مديريت فاجعه: سازمان هماهنگي ملي»، «مسائل سيستم اعتبار كشاورزي در ايران (عدم باز پرداخت )»، «بازسازي و توسعه اولين قدم از يك تجربه»، «جامعه شناسي فاجعه :تجربه زلزله رودبار- منجيل»، «اشتغال زنان در فرآيند توسعه»، «الگوي پس انداز در جامعه روستايي ايران»، «ديدگاه مردان روستايي نسبت به كار زنان»، «ضرورت تحقيقات بين بخشي و مشكلات جامعه شناسي»، «فرايند توسعه و عقب ماندگي زنان ايران»، «مديريت زنان: ضرورت تغيير رفتار در نقش مديريت»، «حرفهاي دامداران را هم بشنويم»، «سازمانهاي غير دولتي زنان راهي براي مشاركت در جامعه مدني»، «مشاركت زنان روستايي در تامين و تجهيز منابع»، «زنان كشاورز ايراني در برنامه توسعه»، «برنامه ريزي جنسيتي بر پايه واقعيتها»، «زنان ايراني انتظارات ارتقاء يافته»، «زنان: بسته ترين حلقه زنجير فقر»، «سياستهاي اجتماعي در مديريت جنگل»، «مشاركت اجتماعي زنان»، «فقر زنان سرپرست خانوار»، « Iranian Women: Rising Expectations»، «The Phenomenlogy of an Experience...»، « Rural women's Bank of » و « Middle Eastern Women on the Move» است. ايشان مسئوليت طرحهاي تحقيقاتي مختلفي از جمله «توانمندسازي زنان سرپرست خانوار»، «رايزني و ترويج»، «بررسي ابعاد اقتصادي- اجتماعي مهاجرت روستايي در شهرستان گچساران طي سالهاي 1385-1375 (مطالعه موردي دهستان بابويي)»(1386 )، «بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر پذيرش آبگرمكن خورشيدي خانگي در نواحي روستايي: مطالعه موردي شهرستان بردسكن»(1386)، «پيامدهاي توسعه مشاركت زنان»، «زنان و توسعه : چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران»، «ابعاد جنسيتي الگوها و ويژگيهاي فقر در ايران»، «ابعاد جنسيتي بازار كار و ويژگيهاي اشتغال در ايران» و «سياست ها و برنامه?هاي دولت براي ايجاد اشتغال» را نيز برعهده داشتند. گزارشهاي علمي با عناوين زير از ديگر فعاليتهاي علمي ايشان است: «پس انداز زنان روستائي»، «بازتاب تلاش هاي سازمان هاي بين المللي درجامعه زنان روستائي»، «بررسي آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله : ابعاد اجتماعي – اقتصادي»، «جامعه شناسي يك رفتار اقتصادي»، «جنگلداري و اجتماع»، «زنان روستائي ايران»، «مروري بر مهاجرت از روستا به شهر» و «مسائل سيستم اعتباري كشاورزي در ايران: عدم بازپرداخت». آثار : «جامعه شناسي فاجعه تجربه زلزله رودبار و منجيل» (1372 ) ويژگي اثر : تاليف

کتاب های ژاله شادی طلب