مارین ای کراسنی

مارین ای کراسنی

ماریان ای. کراسنی (متولد: 1953) استاد گروه منابع طبیعی و مدیر آزمایشگاه اکولوژی مدنی در دانشگاه کرنل است. او ویراستار یا نویسنده کتاب های متعددی است که اخیراً با عنوان بررسی آموزش محیطی شهری و بوم شناسی مدنی: سازگاری و دگرگونی از زمین به بالا می باشد.

کتاب های مارین ای کراسنی

پیشبرد روش آموزش محیط زیستی