جرمی بریچر

جرمی بریچر

جرمی بریچر یک مورخ، مستندساز، فعال و نویسنده کتابهایی درباره جنبشهای کارگری و اجتماعی است. کار او متمرکز بر درک و پرورش فرآیندی است که وی به عنوان "حفظ مشترک" توصیف می کند، که در آن افراد و گروهها از تلاش های بیهوده و / یا خود تخریبی برای حفظ خود به استراتژی های عمل جمعی برای ارتقا mutual رفاه متقابل خود روی می آورند.

کتاب های جرمی بریچر

جهانی سازی از پایین